دبیرستان غیردولتی دوره دوم پسرانه نخبگان

دبیرستان غیردولتی دوره دوم پسرانه نخبگان

توضیحاتی در مورد مدرسه شما 

سال تاسیس 

اهداف اموزشی و پرورشی 

کادر حرفه ای 

افتخارات